Jeśli trafiłaś lub trafiłeś na tę stronę, to zapewne dlatego, że odpowiedni link przekazaliśmy Ci w korespondencji elektronicznej, na fakturze, dokumencie wydania towaru, potwierdzeniu zamówienia czy przy wypełnianiu formularza.

Chcemy bowiem najlepiej spełnić swoje obowiązki wynikające z RODO, ale wiemy, że podanie wszystkich tych wyjaśnień w innym miejscu, takim jak np. właśnie e-mail czy faktura, byłoby dla Ciebie bardziej uciążliwe i nieczytelne. Dlatego, w miarę możliwości chcemy te informacje dodatkowo zebrać w tym miejscu.

Pamiętaj, że jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania czy uwagi odnośnie przetwarzania Twoich danych przez Jantar sp. z o.o., możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem: daneosobowe@jantar.pl lub numerem telefonu 33 82 85 700.

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności została przyjęta w związku z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.5.2016; dalej: RODO). Celem polityki jest w szczególności wykonanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.

 1. Definicje
  W treści niniejszej polityki posługujemy się poniższymi zwrotami:
  1. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Jantar sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej pod adresem www.jantar.pl,www.jantar.pl, www.jlabels.pl, www.jsoftware.pl, www.jservices.pl, www.jestemonline.eu (produkty)
  1. My, Jantar, Administrator – „Jantar” spółka z ograniczoną ul. Piekarska 199, 43 – 300 Bielsko Biała, zarejestrowana w KRS przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000082591 NIP 937-21-88-329, REGON 072189079, adres email daneosobowe@jantar.pl lub nr tel. 33 8285700
  1. Ty, Państwo, Klient – osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Jantar w związku z korzystaniem z Serwisu, wypełnieniem formularza kontaktowego, zapisem na newsletter.
   4) Dane osobowe – możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających osobę fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 2. Kim jest administrator danych?
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Jantar sp. z o.o. Administrator danych to osoba ustalająca cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego, lub innego kanału komunikacji z Klientem.
  Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  – przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  – zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  – adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  – prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  – przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  – przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 3. Czyje dane osobowe przetwarzamy?
  W związku z prowadzoną działalnością, przetwarzamy w szczególności Dane Osobowe Użytkowników Serwisu, naszych kontrahentów będących osobami fizycznymi (w tym: klientów, dostawców itd.), osób kontaktowych wskazanych przez wspomnianych kontrahentów (w tym: przedstawicieli handlowych, osób wskazanych jako odpowiedzialne za realizacje wspólnych projektów, kierowców itd.), osób z którymi prowadzimy korespondencje (w tym: osób składających reklamację dot. naszych towarów lub usług), uczestników prowadzonych akcji promocyjnych.

 4. Jakie dane gromadzimy za pomocą Serwisu, a także w jakim celu je wykorzystujemy?
  Cel i zakres danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez niego w Serwisie Internetowym. Przykładowo, jeżeli Klient Serwisu Internetowego nie wyrazi zgody na otrzymywanie drogą mailową informacji handlowych, Administrator nie będzie w tym zakresie przetwarzał jego danych osobowych.

 5. Jakie dane gromadzimy?
  1. Dane Osobowe podane w formularzu przy skorzystaniu z Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie, zapisywaniu się na newsletter (w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, lokalizacja, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania z Serwisu Internetowego.
  1. Dane zapisywane w formie logów serwera, w których użytkownik identyfikowany jest jako adres URL. Dane te obejmują:
   1. czas nadejścia zapytania,
   1. czas wysłania odpowiedzi,
   1. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   1. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   1. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   1. informacje o przeglądarce użytkownika,
   1. Informacje o adresie IP.
  1. inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Serwisie, w tym uzyskane za pośrednictwem Serwisu Internetowego, z Klientem l, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych;

 6. Korzystanie z innych kanałów komunikacji
  tj. witryny internetowej www.facebook.com i www.linkedln.com wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych znakami towarowymi LinkedIn i Facebook
  1. Prezentowanie Klientowi reklam, ofert lub promocji dotyczących usług, produktów Administratora lub podmiotów Jantar przeznaczonych dla wszystkich odbiorców.
  1. Ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie) w celu prezentowania ogólnych ofert czy promocji, przeznaczonych dla wszystkich odbiorców w sposób dostosowany do zainteresowań danego Klienta nie wpływając jednak istotnie na decyzję, analiza rynkowa oraz statystyczna,
  1. Inne;
   a)b) wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych;
   c) prowadzenie korespondencji z Klientami w tym w ramach formularzy i ankiet.

 7. W jakim celu przetwarzamy dane?
  Realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na:
  1. prowadzeniu marketingu bezpośredniego naszych towarów lub usług
  1. tworzeniu zestawień, analiz i statystyk – co obejmuje zwłaszcza badania marketingowe, analizy danych handlowych, planowanie rozwoju usług itd.
  1. ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami
  1. prowadzeniu korespondencji za pomocą wszelkich znanych technologii, w tym: poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej (email) lub innych metod komunikacji (np. komunikatorów internetowych itd.).
  1. nawiązywaniu kontaktu telefonicznego.
  1. inicjowaniu i podtrzymywaniu kontaktów biznesowych.
  1. prawidłowym wyświetlaniu naszych witryn internetowych.

 8. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że warunkuje możliwość prawidłowego korzystania z Serwisu. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania czynności w tym np. złożenie zapytania za pomocą dostępnego na stronie formularza kontaktowego, zapisania się na newsletter.

 9. Czy dane podlegają profilowaniu?
  Administrator na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy rabatów, przeznaczonych dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego użytkownika, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego, jak często odwiedza on Serwis Internetowy, czy i jakie produkty przegląda w Serwisie. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez Administratora z zaawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Klient będzie mógł szybko się z nimi zapoznać.

 10. Czy dane mogą być przetwarzane w procesach obejmujących zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie „kwalifikowane”?
  Obecnie nie stosujemy żadnych operacji, w ramach których dochodziłoby do zautomatyzowanego podejmowania  decyzji wywołujących po stronie ich adresatów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływających. W przypadku wdrożenia w przyszłości takich operacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych – zapewnimy ich zgodność ze właściwymi przepisami, w tym art. 22 RODO.

 11. Odbiorcy danych. Komu możemy udostępniać Twoje dane?
  Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza:
  1. osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne,
  1. osoby zapewniające hosting danych,
  1. podwykonawcy uczestniczący w realizacji zawartych z Tobą umów.
   W ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Serwisie Internetowym / Aplikacji pliki cookies. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany w pkt. 12 niniejszej Polityki.

 12. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas niezbędny do wykonania zawartych umów lub przez czas trwania naszego prawnie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych – przy czym w każdym przypadku nie krócej, niż przez okres Twoich odwiedzin na witrynach Serwisu.
  Pamiętaj, że w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes – masz możliwość zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych, zgodnie z pkt. 13 Polityki.

 13. Składanie zapytania poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego
  1. Jakie dane gromadzimy?
   Dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego, w tym: imię i nazwisko, adres, adres wysyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców – także NIP oraz nazwa firmy.
  1. W jakim celu przetwarzamy dane?
   W celu:
   1. Odpowiedzi na złożone zapytanie, zgłoszenie,
   1. dopasowania treści Serwisu do Twoich upodobań, w zależności od czynności podejmowanych przez Ciebie w serwisie – w tym w zakresie rekomendowanych towarów lub usług.
   1. marketingu towarów lub usług Jantar, oferowanych w ramach Serwisu – w tym do informowania o treści naszej oferty, aktualnych promocjach, konkursach, programach lojalnościowych itd.,
   1. prowadzeniu korespondencji za pomocą wszelkich znanych technologii, w tym: poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej (email) lub innych metod komunikacji (np. komunikatorów internetowych itd.).
   1. tworzenia zestawień, analiz i statystyk – co obejmuje zwłaszcza badania marketingowe, analizy danych handlowych, planowanie rozwoju usług itd.
   1. dochodzenia roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
 14. Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego.
  1. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Milchimp i Hubspot CRM Dane Osobowe Klienta, mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.
  1. Ponadto, Dane Osobowe przekazane przez Licencjodawcę w ramach współpracy na zasadach opisanych w Polityce, mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki, ponieważ przekazanie danych jest konieczne dla zapewniania obsługi współpracy pomiędzy Administratorem i Licencjodawcą przez dostawców usług informatycznych.
  1. Klient ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z Administratorem.
 15. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Zależnie od podstawy przetwarzania – będzie to:
  1. czas niezbędny do wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu, a także przedawnienia związanych z tym roszczeń,
  1. czas trwania obowiązków prawnych, z których wynika konieczność przetwarzania Twoich danych,
  1. czas istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych.
   Pamiętaj, że w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes – masz możliwość zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych.

 16. Zachowywanie danych osobowych
  1. Zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania  zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych.
  1. Dane osobowe, które przetwarzane są w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.
 17. Niezależnie od innych postanowień niniejszym ustępie zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
  1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
  1. jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych; i
  1. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

 18. Nowelizacja
  Niniejsze zasady mogą wymagać okresowej aktualizacji poprzez zamieszczanie na stronie „www” ich nowej wersji. Celem sprawdzenia aktualizacji Polityki zaleca się sprawdzanie jej treści. Możemy powiadomić o zmianach w Polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie www.
 19. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych?
  Możesz wystąpić do nas w szczególności z wnioskiem o:
  1. dostęp do przetwarzanych przez nas danych (w tym: informację o przetwarzaniu przez nas danych lub przekazanie kopii danych),
  1. sprostowanie (poprawienie) danych,
  1. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych),
  1. usunięcie danych (“prawo do bycia zapomnianym”),
  1. przeniesienie danych do innego administratora.
   Powyższe wnioski mogą być wysyłane w szczególności w sposób określony w pkt. 11 poniżej – i będą rozpatrywane zgodnie z właściwymi przepisami, w tym art. 15-20 RODO.

 20. Prawo sprzeciwu
  Niezależnie od powyższego, masz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych, które realizowane jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. W takim wypadku:
  1. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na cele marketingu – niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania.
  1. jeżeli podstawą przetwarzania danych jest interes innego rodzaju – zaprzestaniemy takiego przetwarzania, chyba że wykażemy: a) że wspomniany interes jest nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności lub też b) istnieje podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
   Prawo sprzeciwu może być realizowane w szczególności poprzez wysyłkę stosownego oświadczenia w sposób określony w pkt. 17 Polityki.

 21. Skarga do organu nadzorczego
  W przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza obowiązujące przepisy – masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe PUODO dostępne są w szczególności na witrynie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

 22. Miejsce publikacji oraz aktualizacje polityki prywatności
  Niniejsza polityka prywatności może od czasu do czasu podlegać zmianom. Aktualna wersja polityki będzie każdorazowo dostępna przez cały czas na naszej stronie internetowej pod adresem: www.jantar.pl.

 23. Jak można się z nami skontaktować?
  W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, można się z nami skontaktować telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie pod następującymi numerami i adresami:
  „Jantar” spółka z ograniczoną ul. Piekarska 199, 43 – 300 Bielsko Biała, zarejestrowana w KRS przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000082591 NIP 937-21-88-329, REGON 072189079, adres email daneosobowe@jantar.pl lub nr tel. 33 8285700

NEWSLETTER

Za pomocą newslettera Jantar informuje o aktualizacjach produktów, ofertach, innych informacjach istotnych z punktu widzenia korzystania z platformy oraz udziału w ankietach w celu zwrócenia Państwa uwagi na nowe produkty lub usługi lub w celu dostarczenia Państwu innych informacji, które mogą być dla Państwa interesujące. Ponadto w newsletterze informujemy Państwa o ofertach i produktach naszych partnerów, z którymi współpracujemy.
Newsletter można zasubskrybować lub anulować w dowolnym momencie w ustawieniach swojego profilu. Każdy newsletter zawiera informacje o tym, w jaki sposób można zrezygnować z subskrypcji newslettera w przyszłości. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

 1. Jakie dane gromadzimy?
  Adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, IP komputera, adres siedziby podmiotu, adres Klienta.
 2. W jakim celu przetwarzamy dane?
  Dla celów marketingowych, związanych z wysyłką newslettera, w tym do informowania o treści naszej oferty, aktualnych promocjach, konkursach, programach lojalnościowych itd.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że warunkuje możliwość otrzymywania newslettera.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  W oparciu o zgodę na otrzymywanie newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – udzieloną w szczególności poprzez uzupełnienie stosownego formularza w obrębie Serwisu i kliknięcie zatwierdzającego przycisku („Zapisz się”).
  Pamiętaj, że masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (np. poprzez wysyłkę stosownej wiadomości email na adres: daneosobowe@jantar.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Komu możemy udostępniać Twoje dane?
  Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza:
  1. osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne,
  1. osoby zapewniające hosting danych,
  1. podwykonawcy, za pomocą których możemy realizować wysyłkę newslettera.
 6. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera.