Zapytanie ofertowe

.Zgodnie z wytycznymi kwalifikalności oraz wytycznymi POIR w szczególności w zakresie upublicznienia zapytania ofertowego i wyniku postępowania o udzielenie zamówienia przedstawiamy następujące zapytanie:

JANTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej prosi o nadesłanie oferty na świadczenie usług w zakresie opracowania nowego dla spółki wyrobu opisanego następująco. Inteligentny system magazynowania z możliwością automatycznego generowania zamówień, współpracujący z nadrzędnym oprogramowaniem klasy MRP/ERP.

Opis oczekiwanej usługi – Zapytanie ofertowe:

Opracowanie (etap 1) oraz wykonanie (etap 2) elementów inteligentnego systemu magazynowania z możliwością automatycznego generowania zamówień, wraz z opracowaniem wytycznych dotyczących systemu informatycznego mającego na celu zarządzanie stanowiskiem testowym oraz umożliwienie jego integracji z oprogramowaniem nadrzędnym MRP/ERP, w tym opracowanie kosztów nowego rozwiązania. Elementem tej części jest opracowanie i wykonanie stanowisk (etap 3) umożliwiającego przeprowadzenie testów mających na celu optymalizację parametrów i postaci proponowanego rozwiązania. Efektem ma być opracowanie gotowego rozwiązania JantarISM, wraz z dokumentacją funkcjonalności poszczególnych elementów w postaci umożliwiającej wykonanie instalacji testowej, pozwalającej na wszechstronne przeprowadzenie testów i badań co winno w dalszym etapie przygotować produkt do komercjalizacji.

W ramach realizacji zadania wykonawca, w toku współpracy i konsultacji z wnioskodawcą, przeprowadzi prace badawczo-rozwojowe, których przedmiotem będzie opracowanie stanowisk badawczych (regały wyposażone w moduły wagowe umożliwiające automatyczne generowanie zamówień). W zakres zadania 1 wejdzie przeprowadzenie prac koncepcyjnych, mających na celu ustalenie wstępnych parametrów stanowisk. Ideą proponowanego systemu jest wyposażenie specjalistycznych jak i uniwersalnych regałów w specjalizowane moduły wagowe, monitorujące obecność odpowiednich elementów na regale, zarówno elementów małych jak i średniej wielkości. W wypadku stwierdzenia zmiany stanu (na podstawie zrealizowanego odczytu urządzenia pomiarowego – wagi), oraz osiągnięcia odpowiedniej wartości, następować będzie automatyczne zamówienie celem uzupełnienia stanu. Celem etapu jest opracowanie rozwiązania zarówno od strony fizycznej, jak również opracowanie rozwiązania informatycznego, odpowiedzialnego za zarządzanie całym systemem oraz integrację z nadrzędnym rozwiązaniem MRP/ERP. Istotną funkcjonalnością wspomnianego rozwiązania informatycznego ma być również automatyczne generowanie zamówień do dostawców i ich obsługa, co powinno być realizowane poprzez:

–         śledzenie wskazań wag i stanów  magazynowych  w czasie rzeczywistym, opracowującym statystyki zużycia, badającym tendencje w najbliższym i dalszym okresie produkcji , badającym aktualne ceny producenta

–         generowanie zamówień na podstawie danych przekazywanych z regału wagowego       i ustalonych w systemie parametrów dla materiałów oraz statusu złożonych zamówień

–         możliwość anulowania lub korygowania pozycji roboczych zamówień, ręczne potwierdzanie zamówień przed wygenerowaniem dokumentu do dostawcy.

–         możliwość przesłania informacji do wskazanego pracownika (skojarzonego                  z dostawcą) o tym, że zostało przygotowane robocze zamówienie.

–        możliwość automatycznego wysłania zamówienia do dostawcy bez ingerencji (potwierdzania) przez pracownika.

Realizacja zadania będzie polegać na przeprowadzeniu przez wykonawcę prac badawczych mających na celu określenie parametrów stanowiska testowego wraz z wykonaniem stanowiska testowego zgodnie z opracowanymi w tym etapie założeniami.

W pierwszym kroku dokonane zostanie sprawdzenie wymagań stawianych stanowisku,           z uwagi na postać konstrukcyjną, wyposażenie oraz komunikację z oprogramowaniem. Opracowane zostaną wytyczne dotyczące doboru regałów i ich wyposażenia, w tym urządzeń pomiarowo-kontrolnych tj. modułów wagowych  których zadaniem będzie śledzenie stanu asortymentu przechowywanego na regale.

W drugim kroku opracowane zostaną wymagania stawiane specjalistycznemu oprogramowaniu (aplikacji) której zadaniem będzie nadzorowanie pracy stanowiska. Bieżące monitorowanie stanu regału, generowaniem sygnału zamówień. Istotna jest możliwość integracji systemu magazynowania z oprogramowaniem klasy WMS/ERP, do którego wysyłana będzie informacja o zmianie stanu. Ewentualnie przeprowadzone zostaną prace mające na celu utworzenie oprogramowania generującego zamówienia autonomicznie.

W trzecim kroku zostanie stworzone stanowisko testowe w postaci gotowego rozwiązania, które posłuży do przeprowadzenia testów zaprojektowanego rozwiązania. Zarówno od strony sprzętowej, jak również od strony rozwiązania informatycznego.

Zadanie 2 będzie miało charakter testowy.  Celem zadania będzie testowanie inteligentnego systemu magazynowania z możliwością automatycznego generowania zamówień, obejmujące instalację systemu. Jego testowanie oraz ewaluację założeń dotyczących parametrów i postaci rozwiązania w warunkach przemysłowych. W ramach tego etapu nastąpi opracowanie planu wdrożenia w potencjalnym przedsiębiorstwie. Etap będzie również obejmował testy oprogramowania potrzebnego do funkcjonowania systemu pod względem komunikacji           z nadrzędnymi systemami klasy MRP/ERP.

Kryteria oceny ofert:

A. Cena brutto, 60% wagi oceny, maksymalnie 30 pkt.;

Doświadczenie jednostki i zespołu w realizacji podobnego typu przedsięwzięć, 20 % wagi oceny; maksymalnie 10 pkt.;

B. Oferowany czas wykonania zlecenia, 20 % wagi oceny, maksymalnie 10 pkt.;

 

Termin składania oferty w formie mailowej do dnia 26.07.2016 r.(dosłanie oryginału oferty pocztą tradycyjną winno nastąpić do dnia 29.07.2016 r.)

Warunki dodatkowe: Wybór dostawcy usług nastąpi najpóźniej do dnia 27.072016 r., podpisanie umowy z wykonawcą powinno nastąpić do dnia 28.07.2016 r.

W ofercie prosimy o podanie kontaktu do osoby upoważnionej do prowadzenia korespondencji w sprawie negocjacji ceny i zawarcia umowy.

Dane teleadresowe:

 Jantar Sp. z o.o.

ul. Piekarska 199

43-300 Bielsko-Biała

tel.:+48 33 8285 700

fax.: +48 33 82 85 709

e-mail: jantar@jantar.pl

!!!!!!!!Na podstawie przesłanych ofert do zadania wybrana została oferta: !!!!!!!!

Akademia Techniczno- Humanistyczna

 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Katedra Inżynierii Produkcji

ul. Willowa 2

43-300 Bielsko-Biała

 

Dziękujemy wszystkim oferentom za udział w projekcie.