Wybór najkorzystniejszej oferty

Informujemy, że w wyniku ogłoszenia postępowania polegającego na zakupie usługi B+R pt. Badania i powstanie prototypu inteligentnego systemu konstrukcyjno-sensorycznego do pomiaru na powierzchniach odkładczych oraz kompletacyjnych „Inteligentnego Systemu Jantar SM” wygrała oferta złożona przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z założeniami przedstawionymi w SIWZ.

Postępowanie toczyło się w związku z realizacją projektu pt. „Badania i powstanie prototypu inteligentnego systemu konstrukcyjno-sensorycznego do pomiaru na powierzchniach odkładczych oraz kompletacyjnych„Inteligentnego Systemu Jantar SM” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,  poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Zapytanie ofertowe