Oznakowanie odpadów medycznych ważnym elementem dla jednostek opieki zdrowotnej

Specyfika gospodarowania odpadami medycznymi znacznie różni się od standardowego procesu zarządzania odpadami komunalnymi. Służby sanitarno-epidemiologiczne i ochrony środowiska uznają problem z prawidłowym usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów medycznych jako jeden z najbardziej znaczących dla branży. Powstają w wielu ośrodkach – szpitalach, przychodniach, sanatoriach, hospicjach czy wszystkich miejscach, w których dochodzi do bezpośredniego kontaktu z ciałem człowieka, dlatego skala zjawiska jest spora. Odpady medyczne to problem, nad którym można zapanować.

WAŻNE INFORMACJE

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 poz. 1975) weszło w życie z końcem 2017 roku. Definiowane są tam jako odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Jednym z zapisów tego rozporządzenia jest określenie warunków wstępnego magazynowania w sposób selektywny odpadów medycznych we wszystkich grupach klasyfikacyjnych. Znajduje się w nim również zapis dotyczący odpowiedniego oznakowania -każdy pojemnik lub worek z odpadami musi być oznakowany etykietą zawierającą następujące informacje:

1) kod odpadów medycznych

2) nazwę wytwórcy odpadów medycznych;

3) numer REGON wytwórcy odpadów medycznych;

4) numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

5) datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania);

6) datę i godzinę zamknięcia.

W przypadku „odpadów wysoce zakaźnych”  dodatkowo  na etykiecie należy umieścić odpowiedni znak graficzny biohazard oraz opis „MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA LUDZI”.

Odpady medyczne – oznakowanie

 

Odpady klasyfikuje się przez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów. Ustalając kod odpadów bierzemy pod uwagę : źródło ich powstawania; właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi.

Współpracujemy na wielu płaszczyznach z podmiotami ochrony zdrowia oferując produkty zgodne z wszelkimi obowiązującymi standardami. Etykiety papierowe do znakowania worków z odpadami medycznymi konfekcjonujemy na rolkach lub w postaci bloczków. Posiadamy zróżnicowane wersje zarówno pod względem kolorów, jak i kształtów.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania związane z ofertą dla placówek związanych z ochroną zdrowia.